سردار احمد دولتخواه
معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات نیروی انتظامی


دکتر محسن حمزه
استادیار دانشگاه
شهید بهشتی
دکتر هادی دلاوری
کاربرد مشتقات مرتبه
کسری در مهندسی برق
 
رئیس کنفرانس
دکتر محسن گرامی

دبیر علمی
دکتر سیروس همتی
   
دکتر جواد صفائی     دکتر جعفر قیصری
 
دکتر هادی دلاوری     دکترمحمودرضا 
                               طهماسب پور
  
دکتر غلامرضا یوسفی   دکتر عادل محمدی  
                                      جهندیزی
 
دکتر بهمن اسکندری    دکتر آرش دهستانی
  
دکتر وحید تلاوت     دکتر مهدی خدابنده
 
دکتر محسن حمزه    دکتر بهبود مشعوفی 
  
دکتر مهری رجائی   دکتر مونا فرجی نیری
 
دکتر وحید نائینی

دکتر احمد قادری

دکتر محمدرضا علیزاده پهلوانی

دکتر علیرضا جهانگیری

دکتر محمد حسین شفیعی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

backVoting is0 time